Tag Archive for: khách hàng tiềm năng

trải nghiệm khách hàng

CSAT hay NPS: Đâu là công cụ đo lường khách hàng hiệu quả?

Khi nói đến đo lường trải nghiệm khách hàng,…
inbound marketing

Inbound Marketing: đấng cứu thế của các doanh nghiệp nhỏ

Thuật ngữ này được Brian Halligan khởi xướng…